Placement Details
2015 >> Polaris
  1. TUSHAR RAMESHKUMAR PATEL (EC)
  2. KEVAL LABHUBHAI PATEL (EC)
  3. SHIVAM VIBHAWA SHANKAR MISHRA (EC)
  4. SARVESH PRADEEP DATAR (EC)
  5. CERALS CORNELIUSBHAI PARMAR (EC)

Placement Details for Year:-

TPO Updates